Disclaimer

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Portima websites

1 Algemeen

De onderhavige Algemene Voorwaarden gelden voor elke website van Portima (hieronder de “Website” genoemd) en voor de diensten die via deze Website worden geleverd.

De Website van Portima die je bezoekt is deze van Portima cv, met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel, met ondernemingsnummer 0428.775.335, RPR Brussel, bankrekeningnummer BE90210038788332 (hieronder “Portima”, de “Dienstverlener” of “Wij” genoemd). 

De Website wordt gepubliceerd door Portima cv.

Voor alle vragen betreffende de onderhavige Algemene Voorwaarden kan je ons contacteren via het volgende e-mailadres: infoline@portima.com

 

2 Voorwerp van de Algemene Voorwaarden

De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hieronder “AGV” genoemd) hebben als voorwerp de regels te bepalen die gelden bij elk bezoek aan de website en bij elk gebruik van de diensten die toegankelijk zijn via de Website door een gebruiker (hieronder de “Gebruiker” genoemd). De onderhavige Algemene Voorwaarden gelden zonder afbreuk te doen aan de bijzondere contractuele voorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde diensten die door Portima aan de Gebruikers worden geleverd.

Toegang tot de Website houdt de aanvaarding van de AGV in, zonder enig voorbehoud. Als de Gebruiker de AGV niet aanvaardt, dan mag hij de Website niet bezoeken (en dient hij deze bijgevolg onmiddellijk te verlaten).

 

3 Voorwaarden en modaliteiten van de toegang tot de website

3.1 Toegankelijkheid

De Dienstverlener doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk is.

De Dienstverlener behoudt zich de mogelijkheid voor om zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website volledig of gedeeltelijk te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen om onderhoud of updates uit te voeren of voor alle andere redenen, onder andere technische, zonder dat deze ingrepen recht geven op enige verplichting of schadevergoeding.

 

3.2 Verplichtingen van de Gebruiker

Door zich toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken of te gebruiken, garandeert en bevestigt de Gebruiker dat hij:

 • wettelijk bevoegd is om deze contractuele relatie aan te gaan;
 • de onderhavige AGV, het Privacycharter en de Cookie Policy heeft gelezen en goedgekeurd;
 • verantwoordelijk zal zijn voor elk gebruik dat hij zelf maakt van de Website of dat elke andere persoon maakt die zijn logingegevens gebruikt.

 

3.3 Verbod op onwettig of ongeoorloofd gebruik

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat alle geldende wetten en reglementen van toepassing zijn op het internet.

De Gebruiker garandeert dat hij de Website niet zal gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of die verboden zijn door de wet of de AGV.

Zonder dat deze lijst uitputtend is, mag de Gebruiker in geen geval:

 • Elektronische post of elke andere privémededeling die niet voor hem bestemd is onderscheppen of proberen te onderscheppen;
 • Middelen gebruiken die tot gevolg zouden hebben dat het ongestoorde gebruik van de Website door een derde wordt beperkt;
 • Elektronische post naar andere internetgebruikers sturen om andere redenen dan een individuele mededeling en meer bepaald de Website gebruiken als instrument voor massacommunicatie om een niet door de geadresseerden gevraagd bericht van algemene aard te verspreiden;
 • Zich ten onrechte voordoen als een medewerker, agent of aangestelde van de Dienstverlener;
 • De op de Website geleverde en vergaarde gegevens volledig of gedeeltelijk gebruiken met om het even welke commerciële bedoelingen.

Afhankelijk van het land waaruit hij afkomstig is, kunnen op de Gebruiker ook bijzondere reglementeringen van toepassing zijn. De Gebruiker gaat de verbintenis aan dat hij deze kent en naleeft.

 

4 Waarborg en verantwoordelijkheid

De Dienstverlener is slechts gehouden aan een middelenverbintenis; hij gaat geen enkele resultaatsverbintenis aan, van welke aard dan ook.

De Website en de inhoud ervan worden “in de toestand waarin ze zich bevinden” en “op zich” geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende verbintenis aangaande de omstandigheden van het gebruik en/of de beschikbaarheid ervan.

 

4.1 Kwaliteit van de informatie en de inhoud

Over het algemeen garandeert de Dienstverlener de compleetheid, volledigheid, juistheid, gegrondheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud van de voorgestelde informatie en diensten niet. Hij zal alle beschikbare middelen in het werk stellen om de Gebruikers een kwaliteitsvolle inhoud te bieden, maar kan in geen geval enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor welke gevolgen dan ook, die onder andere voortvloeien uit het gebruik van zijn Website door de Gebruikers of die voortvloeien uit informatie die via deze Website werd geleverd. Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker die ze levert, parametreert, wijzigt en controleert.

 

4.2 Veiligheid / Toegang

De Dienstverlener neemt verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en operationele integriteit van de website te handhaven. Maar talrijke factoren, waarover de Dienstverlener geen controle heeft, kunnen de werking van de Website beïnvloeden. De Dienstverlener garandeert bijgevolg geen continue of ononderbroken toegang tot zijn Website. Op dezelfde wijze kan de Dienstverlener in geen geval verantwoordelijk zijn voor een onderbreking van de toegang tot de Website en de gevolgen die deze onderbreking kan hebben.

De Dienstverlener kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (rechtstreeks of onrechtstreekse) schade of tijdelijke of permanente incidenten die toegebracht zouden zijn aan de gegevens of de hardware van de Gebruiker tijdens zijn toegang tot de Website, wanneer hij zijn account gebruikt of meer algemeen bij de overdracht van de bestanden en software waaruit de Website bestaat naar zijn ontvangend toestel. De Dienstverlener is meer bepaald niet verantwoordelijk voor de eventuele overdracht van een virus via zijn Website.

De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn mailingsystemen en hij wijst elke verantwoordelijkheid af voor het hacken van zijn computersystemen en voor gegevensdiefstal, met dien verstande dat de Dienstverlener nuttige maatregelen neemt om dergelijke ongeoorloofde inbraak te voorkomen.

 

4.3 Updates

Hoewel de Dienstverlener inspanningen levert om de juistheid van de informatie en/of de documenten op de Website te garanderen, wijst hij elke verantwoordelijkheid af, van welke aard dan ook, bij onjuistheden of het niet bijwerken van een inlichting en/of een document op de Website.

 

4.4 Schade

Binnen de voorziene wettelijke beperkingen is de Dienstverlener niet verantwoordelijk voor schade die de Gebruiker zou lijden in verband met een geval van overmacht of elke commerciële schade, klantenverlies, aantasting van het imago, commerciële onregelmatigheden of elke andere bijzondere, toevallige of indirecte schade die zou voortvloeien uit of in verband zou staan met de Website of deze AGV.

 

5 Hyperlinks naar andere sites

De Website kan verwijzen naar andere websites waarop de Dienstverlener geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het bestaan van een hypertekstlink naar een andere Website betekent niet dat deze Website of de inhoud ervan zouden worden goedgekeurd.

De Dienstverlener kan bijgevolg geen enkele waarborg bieden inzake de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en al evenmin inzake de beschikbaarheid ervan.

De Dienstverlener wijst elke verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van de raadpleging of het gebruik van de websites waarnaar de Website verwijst of informatie die op deze websites wordt gepubliceerd. Hij wijst ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens op deze websites.

De Dienstverlener nodigt de Gebruiker uit om kennis te nemen van de AGV en het privacybeleid van deze websites.

 

6 Intellectuele eigendom

6.1 Intellectuele eigendom van de Dienstverlener

De Dienstverlener verleent de Gebruiker slechts een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang en gebruik van de Website, onderworpen aan de naleving van de onderhavige voorwaarden.

De Gebruiker is in deze zin gemachtigd om de inhoud van de Website te gebruiken voor zijn persoonlijke informatie, als informatiebron of om gegevens te vergaren.

De Website (te beschouwen als één onlosmakelijk geheel) en de verschillende elementen die op de Website voorkomen (zoals teksten, foto’s, catalogi, opmaak, merken, logo’s, illustraties, specifieke software, video’s), zijn beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan de Dienstverlener of zijn licentiegevers. Zij maken mogelijk het voorwerp uit van een vergunning tot publicatie of verspreiding of van een gebruiksrecht dat verkregen is bij deze derden.

Het logo, de naam van de producten, websites of de naam van bedrijven die op deze Website vermeld worden, kunnen merken, handelsnamen of maatschappelijke benamingen van hun respectieve eigenaars zijn. De Gebruiker gaat uitdrukkelijk de verbintenis aan om deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Onder voorbehoud van door de wet bepaalde uitzonderingen gaat de Gebruiker de verbintenis aan om in geen geval en zonder dat deze opsomming uitputtend is: de informatie, gegevens, software, het product of de website die verkregen zijn vanaf deze Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, over te brengen, te verspreiden, te publiceren, af te staan onder licentie, te transfereren, te verkopen, te reproduceren of te laten reproduceren, noch in tijdelijke, noch in definitieve vorm, door middel van welk bekend of onbekend procedé dan ook, op welke drager dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. Elke inbreuk op dit verbod is een geval van namaak dat de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de namaker tot gevolg kan hebben.

Hypertekstlinks naar de Website worden getolereerd, op voorwaarde dat zij verwijzen naar de homepage en niet voorzien zijn van denigrerende of beledigende uitspraken ten opzichte van de Website.

 

6.2 Intellectuele eigendom van de Gebruikers

Voor de inhoud die beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten waarvan de Gebruiker eventueel de eigenaar is, verleent de Gebruiker aan de Dienstverlener een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde licentie die in sublicentie mag gegeven worden en waarvoor geen vergoeding verschuldigd is voor het gebruik, de reproductie, wijziging, vertaling, distributie, aanpassing en mededeling van de op de Website gepubliceerde of via elektronische post verstuurde inhoud. Deze licentie zal van kracht zijn tijdens de hele wettelijke duur van de auteursrechten.

Indien er een bijdrage wordt geleverd (getuigenis, advies, aanbeveling) dan zal deze licentie de Dienstverlener in staat stellen om de getuigenis of het advies van de Gebruiker op de hele Website te publiceren of alleen aan sommige Gebruikers te bezorgen die er belang bij zouden kunnen hebben. De licentie zal de Dienstverlener eveneens in staat stellen om deze te wijzigen of van de Website te verwijderen wanneer dit nodig is in het kader van het beheer van de Website. Deze licentie omvat de morele rechten die de Gebruiker zou kunnen bezitten en waar hij afstand van doet, tenzij hij kan aantonen dat de betrokken wijziging schade toebrengt aan zijn eer of zijn reputatie.

 

7 Vertrouwelijkheid en respect

7.1. Algemeen

De Gebruiker stemt ermee in om de informatie, beelden of andere inhoud afkomstig van een activiteit in verband met de Dienstverlener strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven.

Het is de Gebruiker ook verboden om de van de Website verkregen informatie te gebruiken om een andere persoon te bekritiseren, te pesten, te kwetsen of om, zonder zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, contact op te nemen met deze persoon of informatie die op hem betrekking heeft te promoten, te vragen of te verkopen.

7.2. Informatie met betrekking tot specifieke diensten


Via de Website kan de Gebruiker informatie opvragen over specifieke diensten (zoals bijvoorbeeld de koppeling van de eigen IT-systemen met deze van de Dienstverlener via een API). De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat:

 • alle (eigendoms)rechten die rusten op dergelijke informatie toebehoren aan de Dienstverlener en het gebruik ervan onderworpen is aan artikel 6.1.;
 • deze informatie vertrouwelijk behandeld moet worden, niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden met anderen;
 • dat er maar gebruik gemaakt kan worden van de specifieke diensten waarover informatie werd opgevraagd, waaronder ook begrepen proefperiodes of voorafgaande testen van de diensten, indien er bijzondere contractuele voorwaarden werden afgesloten in dit verband;
 • het meedelen van de informatie geenszins een verplichting inhoudt voor de Dienstverlener om dergelijke bijzondere contractuele voorwaarden af te sluiten met de Gebruiker.

 

8 Verwerking van persoonsgegevens

De Gebruiker wordt hiervoor verwezen naar het Privacycharter.

 

9 Diverse bepalingen

9.1 Wijzigingen aan de AGV

De AGV kunnen op elk ogenblik door de Dienstverlener zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de aan de Website aangebrachte wijzigingen, de evolutie van de wetgeving of elke andere gewettigde reden.

Wanneer het noodzakelijk is om de Website aan wijzigingen in de wetgeving aan te passen, dan zal de Dienstverlener in dit bijzondere geval alles in het werk stellen om deze aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. Tijdens deze periode erkent de Gebruiker dat de Dienstverlener niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor tijdelijke conformiteitstekortkomingen.

Deze wijzigingen worden van kracht dertig dagen nadat ze online werden gezet. Als u de Website gebruikt na de hogervermelde periode van dertig dagen, dan geldt dit als bewijs dat je de wijzigingen die aan de AGV werden aangebracht, aanvaardt. De versie van de AGV die tegenstelbaar is tussen de partijen is permanent beschikbaar op de Website.

De Gebruiker gaat de verbintenis aan om zich op de hoogte te stellen van deze wijzigingen door regelmatig de pagina van de Website te raadplegen waarop de AGV staan.

 

9.2 Overeenkomst inzake Bewijs

De Dienstverlener en de Gebruiker komen overeen dat zij de informatie die nodig is voor de Website langs elektronische weg mogen uitwisselen. Elke elektronische communicatie tussen de partijen wordt verondersteld dezelfde bewijskracht te hebben als een schriftelijke communicatie op een papieren drager. Het gebruik van de logingegevens van de Gebruiker stelt de Website in staat om te bepalen dat het de Gebruiker zelf is die de Website gebruikt.

Een gedrukte versie van de AGV en van elke vermelding van kennisgeving die werd afgeleverd in elektronisch formaat zal aanvaard worden in elke gerechtelijke of administratieve procedure in verband met deze contractuele relatie, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en registers en commerciële stukken die in gedrukte vorm worden gecreëerd en bewaard.

 

9.3 Opsplitsbaarheid

Als één of verscheidene clausule(s) van de AGV krachtens de geldige wetgeving geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zou(den) worden verklaard, dan tast een dergelijke situatie de geldigheid van de overblijvende clausules niet aan. De nietige, ongeldige, onwettige of onuitvoerbare clausule zal in zo’n geval met terugwerkende kracht vervangen worden door een geldige en uitvoerbare clausule waarvan de strekking zoveel mogelijk aansluit bij deze van de oorspronkelijke clausule.

 

9.4 Kennisgeving

Elke mededeling of kennisgeving aan de Gebruiker zal geldig zijn als ze wordt verstuurd naar het elektronische adres dat de Gebruiker gegeven heeft, zelfs al zou dit niet meer geldig zijn.

 

9.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De AGV en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Voor elk geschil betreffende het gebruik van deze Website en betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet uitvoering van de onderhavige AGV zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd en dit voor elk type procedure.


VERSIE van 8 maart 2024