Allgemeine Nutzungsbedingungen MyBroker

 

Het is belangrijk dat u alle onderstaande bepalingen leest, begrijpt en aanvaardt, want dit contractuele kader geldt voor elk gebruik van de dienst MyBroker. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen in dit document, vragen wij u om MyBroker niet te gebruiken en de toepassing te verwijderen. 

1. Voorwerp van MyBroker en respectieve rollen van Portima en van uw verzekeringsmakelaar

 

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de MyBroker-toepassing (hieronder “MyBroker” of “de Toepassing” genoemd) door een consument (hieronder “de Klant”, “de Gebruiker” of “U” genoemd). De Toepassing is beschikbaar voor pc, tablet en smartphone (de toepassing is beschikbaar in de belangrijkste online stores, zoals de App Store en Google Play). 

U kan MyBroker alleen maar gebruiken als uw verzekeringsmakelaar de beheersoftware BRIO4YOU of PortiSign for AS/Web gebruikt. Als dat het geval is, zijn dit de voornaamste kenmerken van MyBroker:

 • MyBroker is opgevat als een “klantenzone” waarbinnen U bepaalde verrichtingen kan opstarten (bijvoorbeeld een schadegeval aangeven) of de verzekeringsinformatie kan raadplegen die op U betrekking heeft (onder andere de contracten). Deze informatie kan beperkt zijn;
 • Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze functionaliteiten kan u via MyBroker elektronisch documenten ondertekenen. Een dergelijke handtekening is bijvoorbeeld mogelijk met een checkbox, door de dienst voor elektronische handtekening PortiSign on Mobile te gebruiken (waarop specifieke contractuele voorwaarden van toepassing zijn) of door een elektronische handtekening te zetten met de elektronische identiteitskaart (eID). Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de verzekeringsmakelaar met het akkoord van de Gebruiker om aan een bepaald ondertekeningsprocedé de voorkeur te geven boven een ander, rekening houdend met de juridische gevolgen ervan; 
 • informatie over de belangrijkste functionaliteiten van de Toepassing en over de relevante interoperabiliteit met bepaalde hardware of software is beschikbaar op de website van Portima, op het adres www.brio4you.be

De MyBroker-toepassing wordt aangeboden door de cvba Portima, met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel, btw-nr. 0428.775.335. Portima bezit de intellectuele eigendomsrechten op MyBroker en verleent U in die hoedanigheid het recht om de Toepassing te gebruiken, overeenkomstig de regels uit de onderhavige Algemene Voorwaarden. Voor alle extra informatie over de Toepassing als zodanig (dus los van de gegevens die ze bevat) kan u contact opnemen met Portima: mybroker@portima.com

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden betreffen slechts het gebruik van de door Portima geleverde Toepassing en niet de gegevensverwerking die ermee wordt uitgevoerd en die integraal afhangt van de contractuele relatie met uw verzekeringsmakelaar. 

Door MyBroker te gebruiken gaat de Klant de verbintenis aan om de onderhavige gebruiksvoorwaarden na te leven en toe te passen. 

 

2. Gegevens aanwezig in MyBroker

 

Voor alle vragen met betrekking tot de gegevens aanwezig in MyBroker dient U contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar. 

Het is immers uw verzekeringsmakelaar die dient beschouwd te worden als de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van de verordering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), aangezien hij de middelen en de doeleinden van de verwerking bepaalt. Portima treedt hoogstens op in de hoedanigheid van verwerker in de zin van de hierboven genoemde verordening, in naam en voor rekening van de verzekeringsmakelaar en in diens opdracht. 

Hieruit volgt dat U via uw verzekeringsmakelaar toegang kan krijgen tot MyBroker. Portima kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou worden opgelopen door een foute toekenning aan de Klant van toegangsrechten tot MyBroker, ongeacht of de foute toekenning per ongeluk is gebeurd door de verzekeringsverzekeringsmakelaar of door de wil van een derde om bedrog te plegen. 

De gegevens die voor de Klant in MyBroker worden getoond, ongeacht hun aard (financiële of andere informatie), worden slechts ter informatie verstrekt, hebben geen contractuele waarde en kunnen niet voor de rechtbanken worden ingeroepen. Alleen het (de) geldende en ondertekende contract(en) heeft (hebben) contractuele waarde. Het invoeren van gegevens van de Klant in MyBroker gebeurt onder andere op basis van de met de verzekeringsmaatschappijen ondertekende verzekeringscontracten. Voor de door de verzekeringsmakelaar gepersonaliseerde gegevens blijft de verzekeringsmakelaar uitsluitend en volledig aansprakelijk, met inbegrip van het respecteren van de privacy en de intellectuele eigendomsrechten en de wetgeving op databases. 

 

3. Downloaden van de Toepassing en gebruik van MyBroker door de Klant

 

Om de dienst MyBroker te kunnen gebruiken, dient de Klant van de verzekeringsmakelaar zich vooraf te registreren. Hij verklaart dat hij juridisch handelingsbekwaam is en minstens 18 jaar oud is op de dag van het eerste gebruik ervan. 

Hij heeft de keuze uit verschillende manieren om toegang te krijgen tot de dienst MyBroker: online, bijvoorbeeld op zijn pc, of de Toepassing downloaden op zijn tablet of smartphone. Na zijn inschrijving ontvangt de Gebruiker via e-mail een ontvangstbevestiging waaraan de onderhavige algemene voorwaarden in PDF-formaat zijn gehecht. De Klant gaat de verbintenis aan om een kopie van deze bevestigingse-mail te bewaren, hetzij door hem te printen, hetzij door hem op een duurzame drager te bewaren. 

De Toepassing en de onderhavige algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands. 

Het downloaden van de Toepassing en het gebruik zijn volledig gratis voor de Klant (met uitzondering van de kosten voor aansluiting op het net, die hij zelf dient te dragen). 

De Klant is verantwoordelijk voor het toestel waarop hij de Toepassing gebruikt en zal dit net als de Toepassing beschermen met een veiligheidscode. 

De Toepassing dient beschouwd te worden als digitale content die niet op een materiële drager wordt geleverd. Door de Toepassing te downloaden aanvaardt de Klant dat de uitvoering begint vóór de bedenktijd ingaat en door dit te doen erkent hij dat hij zijn herroepingsrecht verliest. Maar de Klant kan wel het contract dat hem bindt aan Portima voor het gebruik van de Toepassing op elk ogenblik kosteloos opzeggen door de Toepassing te verwijderen van zijn tablet of smartphone of door er zich niet langer toegang toe te verschaffen op zijn pc. 

 

4. Verantwoordelijkheid van Portima

 

Portima kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse, al dan niet materiële schade die zou worden berokkend aan de Klant of aan derden en die voortvloeit uit het gebruik van MyBroker of de onmogelijkheid om MyBroker te gebruiken, om welke reden dan ook, behalve in het geval van kwaad opzet of zware fout van Portima. 

Behalve bij zware fout of kwaad opzet is Portima niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt wordt door het overdragen van virussen, ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, door een onderbreking van de toegang tot MyBroker ten gevolge van een verbreking van de communicatielijnen of verbindingsproblemen, door ongeoorloofde toegang, stakingen of door gelijk welke gebeurtenis van overmacht.

 

5. Beschikbaarheid van MyBroker

 

Binnen de grenzen van zijn mogelijkheden en beperkingen zoals bepaald in het vorige punt, waakt Portima erover dat MyBroker 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk is. Portima gaat de verbintenis aan om de gepaste middelen in te zetten om een continue, ononderbroken en beveiligde toegang te bieden. Toch kan Portima dit niet garanderen en behoudt zij zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot MyBroker te onderbreken bij een risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of verbeteringen of wijzigingen aan te brengen. Portima zal al het mogelijke doen om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en de Klanten over de duur ervan te informeren. Zonder afbreuk te doen aan het eisen van aanvullende schadevergoeding behoudt Portima zich ook het recht voor om de toegang tot MyBroker op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan elke Gebruiker of mogelijke Gebruiker wegens de volgende redenen: het niet-naleven van de onderhavige gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de website voor ongeoorloofde doeleinden of aantasting van de integriteit, veiligheid of reputatie van MyBroker. 

 

6. Niet-geoorloofd gebruik 

 

De Klant gaat onder andere de verbintenis aan om: 

 • de informatie niet illegaal te gebruiken; 
 • MyBroker niet zo te gebruiken dat het zou worden beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt gemaakt, op welke manier dan ook; 
 • MyBroker niet te gebruiken voor de transmissie of het verzenden van computervirussen of voor de transmissie of het verzenden van ongeoorloofde, onwettige of onbetamelijke content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot content van beledigende, obscene of bedreigende aard); 
 • MyBroker niet zo te gebruiken dat het een inbreuk zou plegen op de rechten van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vereniging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht op privacy en intellectuele eigendomsrechten; 
 • MyBroker niet te gebruiken op een niet-beveiligd mobiel toestel (“jailbreak”, “rooting”, ...). 

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

 

Portima verleent de Klant een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Toepassing, onderworpen aan de naleving van de onderhavige voorwaarden. 

De Toepassing, de Dienst, alsook de teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, gegevens, databanken, software, benamingen, handelsnamen en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen die voorkomen in de gebruikersinterfaces van MyBroker zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het eigendom van Portima, de verzekeringsmakelaar of hun licentiegevers. Het is verboden om zonder de voorafgaande toestemming van Portima en/of de verzekeringsmakelaar (afhankelijk van wie de intellectuele eigendomsrechten heeft) elke informatie die via MyBroker wordt weergegeven in een geheugen op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, bekend te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of op elke andere manier te verzenden of aan derden om het even welke rechten erop toe te kennen. 

 

8. Varia

 

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden mogen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving door Portima worden gewijzigd, afhankelijk van wijzigingen die aan de Toepassing worden aangebracht, de evolutie van de wetgeving of elke andere gewettigde reden. 

Alleen de Belgische wetten zijn van toepassing; bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

VERSIE VAN 24 SEPTEMBER 2018

 


 

Conditions générales d’utilisation de MyBroker

 

Il est important de lire, comprendre et accepter chacun des termes qui suivent, car toute utilisation de MyBroker est soumise à l’application de ce cadre contractuel. Si vous n’êtes pas d’accord avec les termes des présentes, veuillez ne pas utiliser MyBroker et, le cas échéant, supprimer l’application. 

 

1. Objet de MyBroker et rôles respectifs de Portima et de votre courtier en assurances

 

Les présentes conditions générales régissent l'utilisation de l’application MyBroker (ci-après, « MyBroker » ou « l’Application ») par un consommateur (ci-après, « le Client », « l’Utilisateur » ou « Vous »). L’Application est disponible sur PC, tablette et smartphone (l’application est disponible dans les principales boutiques en ligne, telles que l’App Store et Google Play). 

L’utilisation de MyBroker n’est possible que si votre courtier en assurances utilise un logiciel de gestion BRIO4YOU ou PortiSign for AS/Web. 

Dans ce cas, les principales caractéristiques de MyBroker sont les suivantes :

 • MyBroker est conçu comme un « espace client » au sein duquel vous pouvez ou initier certaines opérations (pour déclarer un sinistre, par exemple) ou consulter les informations qui vous concernent en matière d’assurances (notamment les contrats) Ces informations peuvent être limitées ;
 • suivant la disponibilité de ces fonctionnalités, il vous est possible de signer électroniquement des documents à travers MyBroker. Cette signature peut par exemple se faire au moyen d’une case à cocher, en utilisant le Service de Signature électronique PortiSign on Mobile (régi par des conditions contractuelles spécifiques) ou par la signature électronique de la carte d’identité électronique (eID). Il est de la responsabilité de son courtier en assurances, avec l’accord de l’Utilisateur, de choisir un procédé de signature plutôt qu’un autre, compte tenu des effets juridiques qui en résultent ; 
 • l’information relative aux principales fonctionnalités de l’Application ainsi que toute interopérabilité pertinente avec certains matériels ou logiciels est disponible sur le site internet de Portima, à l’adresse www.mybroker.be

L’Application MyBroker est proposée par la SCRL Portima, ayant son siège social sis 150 Chaussée de la Hulpe, 1170 Bruxelles, n° de TVA 0428.775.335. Portima est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur MyBroker et c’est à ce titre qu’elle Vous octroie un droit d’utilisation de l’Application, conformément aux règles établies par les présentes conditions générales. Pour toute information complémentaire sur l’Application en tant que telle (indépendamment des données qu’elle contient), veuillez contacter Portima : mybroker@portima.com

Les présentes conditions générales d’utilisation ne portent que sur l’utilisation de l’Application fournie par Portima et ne concernent pas les traitements de données réalisés à travers ceux-ci, qui dépendent intégralement de la relation contractuelle nouée avec votre courtier en assurances. 

En faisant usage de MyBroker, le Client s'engage à respecter et à observer les présentes conditions générales d'utilisation. 

 

2. Données figurant dans MyBroker

 

Pour toute question relative aux données figurant dans Mybroker, veuillez contacter votre courtier en assurances. 

C’est en effet lui qui doit être considéré comme le responsable du traitement de ces données à caractère personnel, au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dès lors qu’il détermine les moyens et les finalités du traitement. Quant à Portima, tout au plus agit-elle en qualité de sous-traitant au sens du Règlement précité, au nom et pour le compte du courtier en assurances, et sur instruction de celui-ci. 

Il en résulte que c’est par l’intermédiaire de votre courtier en assurances que Vous pouvez accéder à MyBroker. Portima ne pourra en aucune manière être tenue responsable de tout préjudice direct ou indirect encouru par l'attribution inappropriée au Client de droits d'accès à MyBroker, que l'attribution inappropriée soit accidentelle du fait de son courtier en assurances, ou par volonté de tromperie du fait d'un tiers. 

Les données affichées pour le Client dans MyBroker, quelle que soit leur nature (financière ou autre) ne sont données qu’à des fins d’information, n’ont pas de valeur contractuelle et ne peuvent pas être utilisées devant les tribunaux. Seul(s) le(s) contrat(s) d’assurance signé(s) et en vigueur a (ont) valeur contractuelle. L'introduction des données du Client dans MyBroker se fait sur la base notamment des contrats d'assurance signés avec les compagnies d'assurances. Les données personnalisées par le courtier en assurances demeurent sous la responsabilité pleine et entière du courtier en assurances, y compris le respect de la vie privée et des droits de propriété intellectuelle et de la législation sur les bases de données. 

 

3. Téléchargement de l’Application et utilisation de MyBroker par le Client

 

Afin d’utiliser le service MyBroker, le Client du courtier en assurances doit s'enregistrer au préalable. Il déclare être capable juridiquement et avoir au moins 18 ans le jour de la première utilisation. 

Il dispose du choix d’accéder au service MyBroker en ligne, sur son PC par exemple, ou de télécharger l’Application sur sa tablette ou sur son smartphone. A l’issue de son inscription, l’Utilisateur reçoit un accusé de réception, par courrier électronique, auquel sont attachées les présentes conditions générales, au format pdf. Le Client s’engage à conserver copie de cet e-mail de confirmation, soit en l’imprimant, soit en le conservant sur un support durable. 

L’Application ainsi que les présentes conditions générales, sont disponibles en français et en néerlandais

Le téléchargement de l’Application et l’utilisation sont totalement gratuits pour le Client (mis à part les frais de connexion au réseau, qui lui incombent). 

Le Client est responsable de l’appareil sur lequel il utilise l’Application et il veillera à le protéger ainsi que l’Application via un code de sécurité. 

L’Application doit être considérée comme un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel. A ce sujet, en téléchargeant l’Application, le Client accepte que l’exécution commence avant le délai de rétractation et ce faisant, reconnaît qu’il perd son droit de rétractation. Le Client peut toutefois résilier à tout moment et sans frais le contrat qui le lie à Portima pour l’utilisation de l’Application en supprimant celle-ci de sa tablette ou de son smartphone, ou en cessant d’y accéder avec son PC. 

 

4. Responsabilité de Portima

 

Portima ne peut être tenue responsable de quelque dommage que ce soit causé au Client ou à un tiers, direct ou indirect, matériel ou non, découlant de l'utilisation de MyBroker ou de l'impossibilité d’utilisation, quelle qu'en soit la raison, sauf en cas de dol ou de faute lourde de sa part. 

Sauf faute lourde ou dol de sa part, Portima n'est pas responsable des dommages directs et indirects causés par la transmission de virus malgré les mesures de protection prévues, l'interruption de l'accès à MyBroker suite à des coupures de lignes de communication ou des problèmes de connexion, l'accès non autorisé, la grève ou la survenance de tout événement de force majeure.

 

5. Disponibilité de MyBroker

 

Dans la mesure de ses moyens et des limites définies au point précédent, Portima veille à rendre MyBroker accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Portima s'engage à mettre en œuvre les moyens adéquats pour fournir un accès continu, ininterrompu et sécurisé. Cependant, Portima ne peut le garantir et se réserve, par ailleurs, le droit d'interrompre, à tout moment et sans avis préalable, l'accès à MyBroker en cas de risque d'abus ou de fraude ou afin d'effectuer des opérations de maintenance ou d'apporter des améliorations ou modifications. Portima fera tout son possible pour limiter la durée de telles interruptions et informer les Clients de la durée de ces dernières. Sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, Portima se réserve également le droit d'interdire, à tout moment et sans avis préalable, l'accès à tout ou partie de MyBroker à tout Utilisateur ou Utilisateur potentiel pour les motifs suivants : non-respect des présentes conditions d'utilisation, utilisation du site à des fins illicites ou atteinte à l'intégrité, à la sécurité ou à la réputation de MyBroker. 

 

6. Utilisation non autorisée 

 

Le Client s'engage entre autres à : 

 • ne pas utiliser illégalement l'information ; 
 • ne pas utiliser MyBroker de façon à l'abîmer, le déformer, l'interrompre, l'arrêter ou le rendre moins efficient, de quelque manière que ce soit ; 
 • ne pas utiliser MyBroker pour la transmission ou l'envoi de virus d'ordinateur, ou pour la transmission ou l'envoi de matières illégales ou illégitimes, ou de matières malséantes (y compris mais non limitées aux matières à caractère outrageant, obscène ou agressant) ; 
 • ne pas utiliser MyBroker de telle manière à porter atteinte aux droits d'une personne physique, d'une personne morale ou association telles que, entre autres mais non exclusivement, les droits de la vie privée et de la propriété intellectuelle ; 
 • ne pas utiliser MyBroker sur un appareil mobile non sécurisé (« jailbreak », « rooting »,…). 

 

7. Droits de propriété intellectuelle

 

Portima concède au Client un droit gratuit, personnel, non exclusif et non transférable d’accès et d’utilisation de l’Application, conditionné par le respect des présentes. 

L’Application, le Service, ainsi que les textes, dessins, photos, films, images, données, banques de données, software, dénominations, noms de commerce et de domaine, marques, logos et autres éléments représentés dans les interfaces utilisateur de MyBroker sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont la propriété de Portima, du courtier en assurances, ou de leurs donneurs de licence. Il est interdit de mettre en mémoire toute information présentée via MyBroker sans obtenir l'autorisation préalable de Portima et/ou du courtier en assurances (en fonction du détenteur des droits de propriété intellectuelles), de reproduire, de modifier, de révéler, de distribuer ou d'envoyer, de vendre ou de toute autre manière transmettre ou accorder des droits quelconques à des tiers. 

 

8. Varia

 

Les présentes conditions générales d’utilisation peuvent être modifiées à tout moment par Portima, sans préavis, en fonction des modifications apportées à l’Application, de l’évolution de la législation ou pour tout autre motif légitime. 

La législation belge est seule applicable ; en cas de litige, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents.

 

VERSION DATANT DU 24 SEPTEMBRE 2018