Algemene gebruiksvoorwaarden van MyBroker

 

Het is belangrijk dat u alle onderstaande bepalingen leest, begrijpt en aanvaardt, want dit contractuele kader geldt voor elk gebruik van de dienst MyBroker. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen in dit document, vragen wij u om MyBroker niet te gebruiken en de toepassing te verwijderen. 

1. Voorwerp van MyBroker en respectieve rollen van Portima en van uw verzekeringsmakelaar

 

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de MyBroker-toepassing (hieronder “MyBroker” of “de Toepassing” genoemd) door een consument (hieronder “de Klant”, “de Gebruiker” of “U” genoemd). De Toepassing is beschikbaar voor pc, tablet en smartphone (de toepassing is beschikbaar in de belangrijkste online stores, zoals de App Store en Google Play). 

U kan MyBroker alleen maar gebruiken als uw verzekeringsmakelaar de beheersoftware BRIO4YOU of PortiSign for AS/Web gebruikt. Als dat het geval is, zijn dit de voornaamste kenmerken van MyBroker:

  • MyBroker is opgevat als een “klantenzone” waarbinnen U bepaalde verrichtingen kan opstarten (bijvoorbeeld een schadegeval aangeven) of de verzekeringsinformatie kan raadplegen die op U betrekking heeft (onder andere de contracten). Deze informatie kan beperkt zijn;
  • Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze functionaliteiten kan u via MyBroker elektronisch documenten ondertekenen. Een dergelijke handtekening is bijvoorbeeld mogelijk met een checkbox, door de dienst voor elektronische handtekening PortiSign on Mobile te gebruiken (waarop specifieke contractuele voorwaarden van toepassing zijn) of door een elektronische handtekening te zetten met de elektronische identiteitskaart (eID). Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de verzekeringsmakelaar met het akkoord van de Gebruiker om aan een bepaald ondertekeningsprocedé de voorkeur te geven boven een ander, rekening houdend met de juridische gevolgen ervan; 
  • informatie over de belangrijkste functionaliteiten van de Toepassing en over de relevante interoperabiliteit met bepaalde hardware of software is beschikbaar op de website van Portima, op het adres www.brio4you.be

De MyBroker-toepassing wordt aangeboden door de cvba Portima, met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel, btw-nr. 0428.775.335. Portima bezit de intellectuele eigendomsrechten op MyBroker en verleent U in die hoedanigheid het recht om de Toepassing te gebruiken, overeenkomstig de regels uit de onderhavige Algemene Voorwaarden. Voor alle extra informatie over de Toepassing als zodanig (dus los van de gegevens die ze bevat) kan u contact opnemen met Portima: mybroker@portima.com

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden betreffen slechts het gebruik van de door Portima geleverde Toepassing en niet de gegevensverwerking die ermee wordt uitgevoerd en die integraal afhangt van de contractuele relatie met uw verzekeringsmakelaar. 

Door MyBroker te gebruiken gaat de Klant de verbintenis aan om de onderhavige gebruiksvoorwaarden na te leven en toe te passen. 

 

2. Gegevens aanwezig in MyBroker

 

Voor alle vragen met betrekking tot de gegevens aanwezig in MyBroker dient U contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar. 

Het is immers uw verzekeringsmakelaar die dient beschouwd te worden als de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van de verordering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), aangezien hij de middelen en de doeleinden van de verwerking bepaalt. Portima treedt hoogstens op in de hoedanigheid van verwerker in de zin van de hierboven genoemde verordening, in naam en voor rekening van de verzekeringsmakelaar en in diens opdracht. 

Hieruit volgt dat U via uw verzekeringsmakelaar toegang kan krijgen tot MyBroker. Portima kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou worden opgelopen door een foute toekenning aan de Klant van toegangsrechten tot MyBroker, ongeacht of de foute toekenning per ongeluk is gebeurd door de verzekeringsverzekeringsmakelaar of door de wil van een derde om bedrog te plegen. 

De gegevens die voor de Klant in MyBroker worden getoond, ongeacht hun aard (financiële of andere informatie), worden slechts ter informatie verstrekt, hebben geen contractuele waarde en kunnen niet voor de rechtbanken worden ingeroepen. Alleen het (de) geldende en ondertekende contract(en) heeft (hebben) contractuele waarde. Het invoeren van gegevens van de Klant in MyBroker gebeurt onder andere op basis van de met de verzekeringsmaatschappijen ondertekende verzekeringscontracten. Voor de door de verzekeringsmakelaar gepersonaliseerde gegevens blijft de verzekeringsmakelaar uitsluitend en volledig aansprakelijk, met inbegrip van het respecteren van de privacy en de intellectuele eigendomsrechten en de wetgeving op databases. 

 

3. Downloaden van de Toepassing en gebruik van MyBroker door de Klant

 

Om de dienst MyBroker te kunnen gebruiken, dient de Klant van de verzekeringsmakelaar zich vooraf te registreren. Hij verklaart dat hij juridisch handelingsbekwaam is en minstens 18 jaar oud is op de dag van het eerste gebruik ervan. 

Hij heeft de keuze uit verschillende manieren om toegang te krijgen tot de dienst MyBroker: online, bijvoorbeeld op zijn pc, of de Toepassing downloaden op zijn tablet of smartphone. Na zijn inschrijving ontvangt de Gebruiker via e-mail een ontvangstbevestiging waaraan de onderhavige algemene voorwaarden in PDF-formaat zijn gehecht. De Klant gaat de verbintenis aan om een kopie van deze bevestigingse-mail te bewaren, hetzij door hem te printen, hetzij door hem op een duurzame drager te bewaren. 

De Toepassing en de onderhavige algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands. 

Het downloaden van de Toepassing en het gebruik zijn volledig gratis voor de Klant (met uitzondering van de kosten voor aansluiting op het net, die hij zelf dient te dragen). 

De Klant is verantwoordelijk voor het toestel waarop hij de Toepassing gebruikt en zal dit net als de Toepassing beschermen met een veiligheidscode. 

De Toepassing dient beschouwd te worden als digitale content die niet op een materiële drager wordt geleverd. Door de Toepassing te downloaden aanvaardt de Klant dat de uitvoering begint vóór de bedenktijd ingaat en door dit te doen erkent hij dat hij zijn herroepingsrecht verliest. Maar de Klant kan wel het contract dat hem bindt aan Portima voor het gebruik van de Toepassing op elk ogenblik kosteloos opzeggen door de Toepassing te verwijderen van zijn tablet of smartphone of door er zich niet langer toegang toe te verschaffen op zijn pc. 

 

4. Verantwoordelijkheid van Portima

 

Portima kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse, al dan niet materiële schade die zou worden berokkend aan de Klant of aan derden en die voortvloeit uit het gebruik van MyBroker of de onmogelijkheid om MyBroker te gebruiken, om welke reden dan ook, behalve in het geval van kwaad opzet of zware fout van Portima. 

Behalve bij zware fout of kwaad opzet is Portima niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt wordt door het overdragen van virussen, ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, door een onderbreking van de toegang tot MyBroker ten gevolge van een verbreking van de communicatielijnen of verbindingsproblemen, door ongeoorloofde toegang, stakingen of door gelijk welke gebeurtenis van overmacht.

 

5. Beschikbaarheid van MyBroker

 

Binnen de grenzen van zijn mogelijkheden en beperkingen zoals bepaald in het vorige punt, waakt Portima erover dat MyBroker 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk is. Portima gaat de verbintenis aan om de gepaste middelen in te zetten om een continue, ononderbroken en beveiligde toegang te bieden. Toch kan Portima dit niet garanderen en behoudt zij zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot MyBroker te onderbreken bij een risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of verbeteringen of wijzigingen aan te brengen. Portima zal al het mogelijke doen om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en de Klanten over de duur ervan te informeren. Zonder afbreuk te doen aan het eisen van aanvullende schadevergoeding behoudt Portima zich ook het recht voor om de toegang tot MyBroker op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan elke Gebruiker of mogelijke Gebruiker wegens de volgende redenen: het niet-naleven van de onderhavige gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de website voor ongeoorloofde doeleinden of aantasting van de integriteit, veiligheid of reputatie van MyBroker. 

 

6. Niet-geoorloofd gebruik 

 

De Klant gaat onder andere de verbintenis aan om: 

  • de informatie niet illegaal te gebruiken; 
  • MyBroker niet zo te gebruiken dat het zou worden beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt gemaakt, op welke manier dan ook; 
  • MyBroker niet te gebruiken voor de transmissie of het verzenden van computervirussen of voor de transmissie of het verzenden van ongeoorloofde, onwettige of onbetamelijke content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot content van beledigende, obscene of bedreigende aard); 
  • MyBroker niet zo te gebruiken dat het een inbreuk zou plegen op de rechten van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vereniging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht op privacy en intellectuele eigendomsrechten; 
  • MyBroker niet te gebruiken op een niet-beveiligd mobiel toestel (“jailbreak”, “rooting”, ...). 

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

 

Portima verleent de Klant een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Toepassing, onderworpen aan de naleving van de onderhavige voorwaarden. 

De Toepassing, de Dienst, alsook de teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, gegevens, databanken, software, benamingen, handelsnamen en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen die voorkomen in de gebruikersinterfaces van MyBroker zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het eigendom van Portima, de verzekeringsmakelaar of hun licentiegevers. Het is verboden om zonder de voorafgaande toestemming van Portima en/of de verzekeringsmakelaar (afhankelijk van wie de intellectuele eigendomsrechten heeft) elke informatie die via MyBroker wordt weergegeven in een geheugen op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, bekend te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of op elke andere manier te verzenden of aan derden om het even welke rechten erop toe te kennen. 

 

8. Varia

 

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden mogen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving door Portima worden gewijzigd, afhankelijk van wijzigingen die aan de Toepassing worden aangebracht, de evolutie van de wetgeving of elke andere gewettigde reden. 

Alleen de Belgische wetten zijn van toepassing; bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

VERSIE VAN 24 SEPTEMBER 2018