Privacycharter

 

1. Algemeen

 

Het onderhavige Charter geldt voor elke website van Portima (hieronder de “Website” genoemd) en voor de diensten die via deze website worden geleverd (onder voorbehoud van andere contractuele documenten die zouden gelden voor bepaalde door Portima cvba geleverde diensten).

De Website die u bezoekt is deze van Portima cvba, met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel, btw nr. 0428.775.335 (hieronder “Portima”, de “Dienstverlener” of “Wij” genoemd). 

Voor alle vragen betreffende het onderhavige Charter kunt u ook het volgende e-mailadres gebruiken: infoline@portima.com

Het beheer van de Website valt onder de Belgische wetgeving. Dit betekent dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dient nageleefd te worden. Deze wet garandeert een specifieke bescherming van elke gebruiker van wie de gegevens door Portima verwerkt zouden worden bij een bezoek aan de Website of die gebruik zou maken van de diensten die erop worden aangeboden. De wettekst kan online worden geraadpleegd op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op dit adres:
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_wet_privacy_08_12_1992.pdf

Portima draagt zorg voor de bescherming van uw privacy wanneer u gebruikmaakt van de Website en de diensten en is zich bewust van het belang dat u hieraan hecht.

Wij stellen bijgevolg alles in het werk om uw privacy te respecteren in het kader van het gebruik dat u maakt van deze Website en van de diensten die erop worden aangeboden.

Portima vergaart geen persoonsgegevens tenzij deze vrijwillig worden verstrekt.

Door de Website te bezoeken, erkent u dat u kennis hebt genomen van de voorwaarden vermeld in het onderhavige Charter, alsook van de doelstellingen en verwerkingsmethodes die deel uitmaken van dit Charter, en dat u deze aanvaardt.

Het onderhavige Charter wordt aangevuld door de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website en door een Cookie Policy.

 

2. De verantwoordelijke

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die vergaard en verwerkt worden tijdens uw bezoek aan de Website en uw gebruik van de diensten is Portima cvba, waarvan de gegevens vermeld zijn in artikel 1 van het onderhavige Charter.

 

3. De gegevens en de doeleinden

 

Door gebruik te maken van de Website (en de erop voorgestelde diensten) stemt u ermee in dat de volgende persoonsgegevens worden vergaard en verwerkt: 

 • Uw naam, voornaam en geboortedatum, om u te kunnen identificeren;
 • Het postadres, het e-mailadres en alle gelijkaardige informatie die nodig of nuttig is voor de uitvoering van het contract en de follow-up van de verzoeken die tot ons worden gericht;
 • Uw domein en IP-adres, die automatisch worden gedetecteerd;
 • Informatie betreffende het gebruik van de Website (met inbegrip van de geraadpleegde pagina’s);
 • Alle identificatiegegevens die het mogelijk maken om certificaten aan te maken die u toegang verlenen tot de diensten van Portima (met name via AS/Web);
 • In het algemeen alle informatie die vrijwillig wordt gegeven tijdens het gebruik van de Website of de diensten of bij elk verzoek dat via de Website wordt ingediend.

Deze gegevens worden vergaard voor de volgende doeleinden:

 • U toegang verlenen tot de diensten die op de verschillende Websites van Portima worden aangeboden (in het bijzonder de diensten aangeboden aan de leden die zich hebben aangemeld op de websites www.portilink.be en ben.portima.be) en die het mogelijk maken om producten en diensten te bestellen en applicaties te downloaden;
 • Uw verzoeken te registreren en er gevolg aan te geven (contactformulier, formulier om producten te bestellen of applicaties te downloaden);
 • U informatie te bezorgen over de producten en diensten die Portima levert, inclusief via e-mail;
 • U via e-mail ons PortiMagazine Assurnet en/of BRIO4YOU te bezorgen;
 • Statistieken op te stellen of marktstudies uit te voeren.

Wij bewaren ook alle facultatieve informatie die de gebruiker vrijwillig aanlevert voor directmarketingdoeleinden en om de Website te verbeteren. Ook de historiek van de schriftelijke verzoeken en mededelingen wordt bewaard om het beheer van de relatie met de gebruiker te vergemakkelijken.

 

4. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Wij besteden zeer veel aandacht aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij gebruiken erkende procedés voor beveiliging en versleuteling om een veilige overdracht van uw gegevens naar en van onze Website te garanderen.

Zonder uw toestemming worden uw gegevens aan geen enkele derde doorgegeven.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van een openbare overheid of als wij te goeder trouw van oordeel zijn dat deze bekendmaking vereist is:

 • om elke geldende wet of reglementering na te leven;
 • voor de bescherming of verdediging van onze rechten, onder andere in verband met de diensten die via de Website worden geleverd, of van de rechten van andere gebruikers van de Website;
 • als dwingende omstandigheden dit rechtvaardigen, om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Website of van het publiek te beschermen.

 

5. Periode van bewaring

 

Uw persoonsgegevens die door Portima verwerkt worden in het kader van uw gebruik van de Website en van de diensten die erop worden geleverd, worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de in het bovenstaande artikel 3 vermelde doeleinden te bereiken.

 

6. Uw rechten

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en het recht om ze te wijzigen. Uw verzoeken om uw persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen of verzet aan te tekenen, kunt u ons bezorgen met behulp van de contactgegevens vermeld in artikel 1 van het onderhavige Charter (en door ons een kopie van uw identiteitskaart te sturen).

U kunt vragen om de foutieve, onjuiste of onvolledige gegevens recht te zetten.

U hebt het recht om u gratis te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Bovendien bevatten de e-mails of newsletters die u eventueel worden toegestuurd een link waarop u kunt klikken om geen promotionele informatie van ons meer te ontvangen.

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij geautomatiseerde gegevensverwerking zijn verkrijgbaar bij het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Hoogstraat 139 in 1000 Brussel of op de website http://www.privacycommission.be).

 

7. Wijziging van het Charter

 

Het onderhavige Charter kan op elk ogenblik door Portima worden aangepast, afhankelijk van de aan de Website aangebrachte wijzigingen en de diensten die via deze Website toegankelijk zijn, de evolutie van de wetgeving of elke andere gegronde reden.

Deze wijzigingen worden van kracht dertig dagen nadat ze online werden gezet. In voorkomend geval ontvangt u een e-mail om u op de hoogte te brengen van deze wijzigingen. Als u de Website gebruikt na de hogervermelde periode van dertig dagen, dan geldt dit als bewijs dat u de wijzigingen die aan het onderhavige Charter werden aangebracht, aanvaardt.


VERSIE van 30 juni 2016